کارگاه آموزشی شبیه سازی انرژی در ساختمان با نرم افزار دیزاین بیلدر که در خرداد ماه 96 با همکاری انجمن علمی سیستمهای انرژی برگزار گردید: